WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Onderzoek & Advies

Onder deze noemer vallen activiteiten die samenvallen met wat in medische termen wel diagnose en remedie worden genoemd. Belangrijk is dat de hierbij aangereikte informatie voor de klant van betekenis en bruikbaar is. Voor de klant bevat de rapportage belangrijke aanwijzingen om de volgende stappen te zetten. Niet alleen het wat, maar ook het hoe en waarom komen daarin aan bod. In mijn opvatting stopt deze activiteit niet met het uitbrengen van een rapport, maar is ook de implementatie van de onderschreven conclusies een belangrijk onderdeel van het onderzoek & advies traject.

'; } elseif($pagina == "2") { echo '

Onderzoek & Advies - Case 1

Stichting kampt al enige tijd met een stagnerende interne communicatie. Uit onderzoek blijkt dat er een kloof bestaat tussen management en medewerkers. Voorgesteld wordt om het systeem van werkoverleg opnieuw vorm en inhoud te geven. Naast een informatiekanaal zal het ook moeten functioneren als overlegplatvorm tussen de verschillende onderdelen van de organisatie. Dit is nu meer dan ooit nodig omdat een fusie voor de deur staat. Het opnieuw in gesprek komen van management en medewerkers, de begeleiding van eerste werkoverleggen en training van het management maakten onderdeel uit van dit traject.

'; } elseif($pagina == "3") { echo '

Onderzoek & Advies - Case 2

Onderneming heeft de intentie uitgesproken om en deel van de operatie vergaand te automatiseren. Onderzoek richt zich op de mogelijke gevolgen voor de arbeidsorganisatie. De vraag is deze zo in te richten dat inhoudsvolle functies blijven bestaan voor uitvoerende medewerkers. Na onderzoek en in overleg met een groot aantal betrokkenen worden (computer-) simulaties opgesteld die duidelijk moeten maken voor welke van de alternatieve werksystemen gekozen moet worden. Na definitieve keuze is ondersteuning bij de implementatie van het gekozen systeem een logische voortzetting van het contract tussen opdrachtgever en WGOP.

<<<
'; } ?>